Nieuwsflits EGoC 2016-2
2015-1-17


Beste EGoC-leden,

Op maandag 25 januari hebben we weer onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Datum en tijd:  maandag 25 januari 2015, 19.30 uur
Plaats: Wijkcentrum " 't Bellefort " , Iepenlaan 40 te Eindhoven

De agenda ziet er als volgt uit:

  1.  Opening
  2.  Notulen van de A.L.V. van januari 2015
  3.  Jaarverslag van de voorzitter, een korte terugblik
  4.  Financieel verslag en verslag kascommissie en depot
  5.  Verkiezing kascommissie
  6.  Bestuursverkiezing
  Tijdens deze vergadering vindt weer de gebruikelijke (her)verkiezing van het bestuur plaats. Ter versterking van het bestuur zoeken we nog een algemeen bestuurslid (m/v). Heb je belangstelling, bespreek dat op de komende clubavond met één van de bestuursleden, of mail of bel met de secretaris (Nicole de Beer).
  7.  Begroting en plannen
  8.  W.v.t.t.k
  9.  Rondvraag
10.  Sluiting

We hopen jullie allemaal op de vergadering te kunnen begroeten.

Vriendelijke groeten,
Nicole de Beer
secretaris EGoC