Nieuwsflits EGoC 2015-1
2015-1-11


Beste go-vrienden,


Allereerst de beste wensen voor 2015! En al degenen die hun contributie voor 2015 betaald hebben: Dank! Dank!

Op maandag 26 januari hebben we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Datum en tijd:  maandag 26 januari 2015, 19.30 uur
Plaats: buurthuis 't Bellefort, Iepenlaan 40 te Eindhoven

Agenda:

  1.  Opening
  2.  Notulen van de A.L.V. van februari 2014
  3.  Jaarverslag van de voorzitter, een korte terugblik
  4.  Financieel verslag en verslag kascommissie en depot
  5.  Verkiezing kascommissie
  6.  Bestuursverkiezing
  Niet alle leden van het bestuur zijn herkiesbaar (John Schouten, Teun van Heesch, Nicole de Beer, Fons Bink en Ivo Creusen). Omdat Ivo in het voorjaar naar het buitenland vertrekt, zoeken we voor hem een opvolger (m/v). Kandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris (Nicole de Beer), uiterlijk vóór aanvang van de vergadering, ondertekend door minimaal 5 stemgerechtigde leden.
  7.  Begroting en plannen
  8.  W.v.t.t.k
  9.  Rondvraag
10.  Sluiting


We hopen jullie allemaal op de vergadering te kunnen begroeten.


Namens het bestuur: Fons Bink (wedstrijdleider).