Nieuwsflits EGoC 2014-2
2014-1-12


Beste go-vrienden,


Op maandag 27 januari hebben we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Datum en tijd:  maandag 27 januari 2014, 19.30 uur
Plaats: buurthuis 't Bellefort, Iepenlaan 40 te Eindhoven

Agenda:

  1.  Opening
  2.  Notulen van de A.L.V. van 4 februari 2013
  3.  Jaarverslag van de voorzitter, een korte terugblik
  4.  Financieel verslag en verslag kascommissie en depot
  5.  Verkiezing kascommissie
  6.  Bestuursverkiezing
  Alle leden van het bestuur zijn herkiesbaar (John Schouten, Teun van Heesch, Nicole de Beer, Fons Bink en Ivo Creusen). Het staat de leden vrij om met een tegenkandidaat te komen. Kandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris (Nicole de Beer), uiterlijk vóór aanvang van de vergadering, ondertekend door minimaal 5 stemgerechtigde leden.
  7.  Begroting en plannen
  8.  W.v.t.t.k
  9.  Rondvraag
10.Sluiting


Met vriendelijke groeten,
Nicole de Beer
secretaris EGoC