Nieuwsflits EGoC 2013-1
2013-1-18


Beste leden,


Op maandag 4 februari hebben we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Datum en tijd:  maandag 4 februari 2013, 19.30 uur
Plaats: buurthuis 't Bellefort, Iepenlaan 40 te Eindhoven

Agenda:

  1.  Opening
  2.  Notulen van de A.L.V. van 20 januari 2012 en 4 november 2012
  3.  Jaarverslag van de voorzitter, een korte terugblik
  4.  Financieel verslag en verslag kascommissie en depot
  5.  Verkiezing kascommissie
  6.  Bestuursverkiezing
  John Schouten, Teun van Heesch en Fons Bink zijn herkiesbaar.
Wout Moolenaar (secretaris) en Wesley Yarde (algemeen bestuurslid) hebben aangegeven het bestuur te verlaten en zijn niet herkiesbaar.
Het bestuur zoekt in verband hiermee twee nieuwe bestuursleden. Heb je interesse? Meld je bij een van de bestuursleden of mail aan de secretaris (Wout Moolenaar, goclub.eindhoven@gmail.com ). Het staat de leden natuurlijk vrij om ook voor de andere functies binnen het bestuur met een tegenkandidaat te komen.
  7.  Begroting en plannen
  8.  W.v.t.t.k
  9.  Rondvraag
10.  Sluiting


Wout Moolenaar,
secretaris EGoC